Actualiteiten Wmo en AWBZ

Actualiteiten Wmo en AWBZ Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
NiveauVerdieping
Kosten 510,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

Tijdens deze cursus behandelen de docenten, een advocaat en een rechter, een aantal zeer actuele thema's. Bijvoorbeeld: Wmo: de toegang tot de Wmo en in dat verband de begrippen zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid belanghebbende, ... Volledige omschrijving

Bestemd voor

Advocaat, Advocaat-stagiaire, Rechtsbijstandjurist, Rechterlijke macht, Gemeentejurist, (semi) Overheidsjurist, Vakbondsjurist, Bewindvoerder, Jurist overig

Programma

Programma: Wmo Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger bij beoordeling van het recht op een individuele voorziening Aanvraag en “de Kanteling” c.q. hoe komt de aanvraag tot stand? Aantoonplicht en meewerkplicht ... Volledig programma

Docenten

dhr. mr. E. Klein Egelink vice president bij de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht dhr. R.V. Geerling adviseur sociale zekerheid Meer informatie over docenten

PE-punten

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

Tijdens deze cursus behandelen de docenten, een advocaat en een rechter, een aantal zeer actuele thema's.

Bijvoorbeeld:

Wmo: de toegang tot de Wmo en in dat verband de begrippen zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid belanghebbende, begrip algemeen gebruikelijke voorziening, de compensatieplicht en de verplichting tot leveren van maatwerk, de keuzevrijheid de relatie van Wmo met voorliggende voorzieningen zoals de Wwb en de AWBZ, stellen van financiele voorwaarden aan toekennen voorzieningen; onderzoeksplicht college en meewerkplicht en bewijslastverdeling.

AWBZ: indicatiestelling, verantwoordingsperikelen; herziening, terug- en invordering PGB

Toekomstige ontwikkelingen

Leerdoelen

Aan het eind van de dag hebt u uw strategie ontwikkeld of verbeterd om in dit type zaken uw belangen met succes te verdedigen. De cursus gaat in op recente en belangrijke jurisprudentie en ontwikkelingen in wetgeving en beleid. Daarbij komt ook de omvang en intensiteit van de rechterlijke toetsing van besluiten aan de orde.

Overige informatie

De cursus is bedoeld voor advocaten, rechtsbijstandverleners, rechters, (beleids-)juristen en juridische medewerkers bij de gemeenten en de rechterlijke macht.

Deze cursus gaat uit van enige kennis en ervaring met de Wmo en de AWBZ.

Programma

Programma:

Wmo

Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger bij beoordeling van het recht op een individuele voorziening

Aanvraag en “de Kanteling” c.q. hoe komt de aanvraag tot stand?

Aantoonplicht en meewerkplicht van de aanvrager, bewijslast ten aanzien van beperkingen

Grenzen aan de compensatieplicht bij elk van de vier resultaatsgebieden

Voorliggende voorzieningen zoals bijstand, AWBZ, zorgverzekeringswet en behandelmogelijkheden

wanneer is een voorziening algemeen gebruikelijk?

Inkomensgrenzen en nieuwe oplossingen van gemeenten zoals het aanbieden van collectieve, algemene voorzieningen tegen betaling van een ‘gebruiksvergoeding’ etc.

Bestedingsvrijheid PGB, verantwoording PGB.

Welke ruimte hebben gemeentes om zaken te regelen in verordening en beleid

Terugvordering voorzieningen

Toekomstige ontwikkelingen

AWBZ

Bewijslastverdeling in indicatiezaken, met name CIZ zaken. Wanneer is het aan de rechtbank om een deskundige in te schakelen.

Kwaliteit van het onderzoek en advies

Reformatio in peius en de CIZ indicatiestelling

Is het indiceren in de vorm van alleen een ZZP in strijd met de AWBZ?

Wat te doen bij extreme zorgbehoefte?

Aftrek 7 uur bovengebruikelijke zorg als gebruikelijke zorg van de zorgbehoefte bij kinderen

Verantwoordingsperikelen.

Subsidierecht in relatie tot herziening, terug- en invordering van het PGB.

In beroep hogere c.q. lagere indicatie, nabetaling PGB, alsnog verantwoorden, schadevergoeding door CIZ?

Belangwekkende uitspraken die behandeld zullen worden 27 november 2013:

BZ9635 inzake de verplichting tot belangenafweging bij terugvordering van een PGB

CA0454: begeleiding, onderscheid AWBZ en Wmo

BZ4063: (on)mogelijkheid om meer zorg te indiceren indien de verzekerde een ZZP heeft

2013:1635: omvang van volmacht die is afgegeven door verzekerde ivm vragen van inlichtingen bij behandelaar

2013:1488: wie mag beheer voeren over het PGB.

TOELICHTING

Per 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijk Ondersteuning in werking getreden. In de Wmo worden de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), deels de wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV) en de AWBZ samengebracht. Gemeenten krijgen een grote vrijheid op het terrein van huishoudelijke verzorging, voorzieningen als woningaanpassingen, rolstoelen en lokaal vervoer, ondersteuning van mantelzorgers en algemene voorzieningen zoals sportfaciliteiten, sociaal-cultureel werk en maatschappelijke opvang.

Deze cursus gaat in op de vraag welke plaats de voorzieningen en verstrekkingen hebben in de Wmo. Een aantal begrippen staan hierbij centraal zoals de compensatieplicht van het college maar ook de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Kort na de inwerkingtreding van de Wmo (2007) werd nogal eens aangenomen dat deze wet een vrijwel onbeperkte ruimte bood voor de burger om in aanmerking te komen voor individuele voorzieningen. De recente jurisprudentie leert ons dat er echter wel degelijk grenzen bestaan aan de omvang en de aard van de voorzieningen en dat begrippen als zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid een steeds belangrijker rol gaan spelen. Verder blijkt dat, anders dan eerst wel werd gedacht, de burger die aanspraak maakt op een voorziening die alle wensen vervuld kan zien. Dit alles doet overigens niet af aan de resultaatsverplichting van het college en de onderzoeksplicht wanneer beperkingen onderbouwd worden gesteld.

De Wmo bedt de rechtshulpverlener nog altijd onvermoede kansen zo blijkt uit de rechtspraak. Ook de gemeenten zijn zich hiervan inmiddels bewust en hebben een nieuwe benadering van de uitvoering van de Wmo ontwikkeld, de Kanteling.

Hierover en over andere onderwerpen is nu belangwekkende jurisprudentie verschenen. Bijvoorbeeld de CRvB over de besparingsbijdrage en door gemeenten gehanteerde inkomensgrenzen waardoor bezuinigingsdoelstellingen van gemeenten onder druk komen te staan.

Docenten

  • dhr. mr. E. Klein Egelink vice president bij de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht
  • dhr. R.V. Geerling adviseur sociale zekerheid
Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.