Online modules Omgevingsrecht

Online modules Omgevingsrecht Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
Kosten 995,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

Deze module is speciaal ontwikkeld voor cursisten die een verdieping van hun kennis in het omgevingsrecht wensen, maar het theoretische kader nog onvoldoende in beeld hebben. Deze online module is verder uitstekend geschikt om als opmaat te dienen ... Volledige omschrijving

Programma

De opleiding ‘Omgevingsrecht’ is opgebouwd uit 8 modules. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, besluit omgevingsrecht en ministeriele regeling omgevingsrecht In deze module staat de ... Volledig programma

PE-punten

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

Deze module is speciaal ontwikkeld voor cursisten die een verdieping van hun kennis in het omgevingsrecht wensen, maar het theoretische kader nog onvoldoende in beeld hebben. Deze online module is verder uitstekend geschikt om als opmaat te dienen voor de cursussen die in het kader van de VERDIEPING door OSR worden aangeboden.

De cursus is bedoeld voor startende juristen en advocaten in het omgevingsrecht en meer ervaren medewerkers in het omgevingsrecht.

De gehele module bestaat uit 8 onderdelen. In principe kunt u er van uitgaan dat de studiebelasting circa 8 uren per module bedraagt.

Na afloop van deze modules ontvangt u het OSR juridische opleidingencertificaat ‘Omgevingsrecht start’ welke rechtstreeks toegang geeft tot de verdiepende omgevingsrechtelijke cursussen en de verdiepende Leergang Omgevingsrecht.

Leerdoelen

Na het volgen van de 8 online modules en het bestuderen van de theorie:

-heeft u kennis van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht.

-kent u de elementen van de ruimtelijke planvorming.

-heeft u kennis en inzicht in de belangrijkste elementen van de omgevingsvergunning.

-kunt u een oordeel vormen over de juridische kwaliteit van besluiten.

-kunt u in geval geprocedeerd gaat worden de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren.

Overige informatie

a) Hoe werkt de online opleiding?

Deze cursus wordt u aangeboden als 8 online modules. Dit betekent dat u in uw eigen tempo het lesmateriaal bestudeert via de aanbevolen handboeken en via uw computer of laptop. Nadat u de module hebt doorlopen krijgt u een multiple choice toets. De module legt u 5 multiple choice vragen voor. U hebt 90 dagen de tijd om de modules en de afsluitende toets af te ronden.

b) Aanschaf boeken

Voor het afronden van de online opleiding dient u zelf boeken aan te schaffen en deze ook te bestuderen. In de opleiding vindt u in de bibliotheek een literatuurlijst met de te bestuderen boeken.

c) Wanneer kunt u aan de slag?

Na inschrijving ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging. Voorts ontvangt u van onze e-Campus (de digitale leeromgeving van OSR Juridische Opleidingen) een tweede e-mail met daarin uw persoonlijke inloggegevens en een korte instructie hoe u dient in te loggen. De online opleiding helpt u daarna automatisch op weg.

c) Wanneer hebt u de online modules succesvol afgerond?

Ter afronding van de module dient u een mulitple choice kennistoets te maken. Na afloop ontvangt u de uitslag. Na het volgen van de online modules Omgevingsrecht ontvangt u van ons het certificaat met daarop het aantal behaalde PO-punten (16 PO J).

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met OSR Juridische Opleidingen (030 - 2312 53 14).

Programma

De opleiding ‘Omgevingsrecht’ is opgebouwd uit 8 modules. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

1) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, besluit omgevingsrecht en ministeriele regeling omgevingsrecht

In deze module staat de omgevingsvergunning centraal en leert u op welke wijze deze vergunning wordt aangevraagd en welke procedure hier vervolgens geldt.

2) Ruimtelijke ordening: de werking van het bestemmingsplan en de toetsing van bouwactiviteiten aan het plan

Verder wordt in deze module ingegaan op de afwijkingsmogelijkheden van het bestemmingsplan en de samenloop die dit veroorzaakt met de omgevingsvergunning.

3) Waterwet

In deze module wordt dieper ingegaan op de planvorming rond het thema water en het aanvragen van watervergunningen. Er wordt hier niet alleen ingegaan op werken die in een waterstaatswerk worden aangebracht, maar ook op de aanleg van waterstaatswerken zelf.

4) Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet

Deze module gaat dieper in op het vergunningen- en ontheffingenregime in de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Daarnaast is er aandacht voor de gebiedsaanwijzingen en de betekenis daarvan voor eventuele planologische ingrepen.

5) Agrarische ruimtelijk ordeningsrecht.

Landbouw neemt in Nederland het grootste deel van de beschikbare grond in beslag. Om die gronden ook daadwerkelijk voor landbouw bestemd te houden zijn er aanvullende beschermingsmaatergelen nodig waar in deze module op wordt ingegaan. Er is daarnaast in deze module aandacht voor het agrarisch milieurecht.

6) Milieuregelgeving en beleid, toetsing activiteiten met milieugevolgen

In deze module staat de omgevingsvergunning voor inrichtingen centraal. Er wordt eerst aandacht geschonken aan die activiteiten die onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer vallen. Vervolgens wordt er ingegaan op de maatwerkvoorschriften in de omgevingsvergunning en de rechtsbescherming in de Wet milieubeheer.

7) Tracéwet en de inpassing van tracébesluiten in de ruimtelijke ordeningsplannen

In deze module wordt het proces doorlopen voor infrastructurele projecten. Zo staat in deze module het ontwerp tracebesluit centraal met de bijhorende procedures als de milieu-effectrapportage. In deze module komt verder de wisselwerking tussen het tracebesluit en andere ruimtelijke plannen aan de orde en de gevolgen die dit heeft voor de rechtsbescherming.

8) Grondexploitatie

In deze module staat het exploitatieplan centraal en de gevolgen die dit kan hebben voor de ruimtelijke besluitvorming. Vanwege de unieke structuur van de besluitvorming van exploitatieplannen wordt in deze module ook aandacht geschonken aan de afwijkende rechtsbeschermingsmogelijkheden.

Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.